सनकादिकनि कह्यो नहिं मान्यौ -सूरदास

सूरसागर

तृतीय स्कन्ध

Prev.png
राग बिलावल
रुद्र-उत्पत्तिसनकादिकनि कह्यो नहिं मान्यौ। ब्रह्मा क्रोध बहुत मन आन्यौ
तब इक पुरुष मौंह तैं भयौ। होत समय तिन रोदन ठयौ।
ताकौं नाम रुद्र बिधि राख्यौ। तासौं सृष्टि करन कौं भाख्यौं।
तिन बहु सृष्टि तामसी करी। सो तामस करि मन अनुसरी।
ब्रह्मा मन सो भली न भाई। सूर सृष्टि तब और उपाई।।7।।

Next.png

टीका टिप्पणी और संदर्भ

संबंधित लेख

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                                 अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र    अः