रे मन सुमिरि हरि हरि हरि -सूरदास

सूरसागर

प्रथम स्कन्ध

Prev.png
राग देवगंधार           
रे मन, सुमिरि हरि हरि हरि !
सत जज्ञ नाहिंन नाम सम, परतीति करि करि करि।
हरि-नाम हरिनाकुस बिसारयौ, उठ्यौ बरि बरि बरि।
प्रहलाद-हित जिहिं असुर मारयौ, ताहि डरि डरि डरि।
गज-गीध-गनिका-व्‍याध के अध गए गरि गरि गरि।
रम-चरन-अं‍बुज बुद्धि-भाजन, लेहि भरि भरि भरि।
द्रौपदी के लाज कारन, दौरि परि परि परि।
पांडु-सुत के बिधन जेते, गए टरि टरि टरि।
करन दुरजोधन, दुसासन, सकुनि, अरि अरि अरि।
अजामिल सुत-नाम लीन्‍हैं, गए तरि तरि तरि।
चारि फल के दानि हैं प्रभु रहे फरि फरि फरि।
सूर श्री गोपाल हिरदै राखि धरि धरि धरि।।306।।

Next.png

टीका टिप्पणी और संदर्भ

संबंधित लेख

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                                 अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र    अः