बार सत्तरह जरासंध -सूरदास

सूरसागर

दशम स्कन्ध

Prev.png
राग सारंग
कालयवनदहनबार सत्तरह जरासंध, मथुरा चढि आयौ ।
गयौ सो सब दिन हारि, जात घर बहुत लजायौ ।।
तब खिस्याइ कै कालजवन, अपनै सँग ल्यायौ ।
हरि जू कियौ बिचार, सिंधु तट नगर बसायौ ।।
उग्रसेन सब लै कुटुब, ता ठौर सिधायौ ।
अमरपुरी तै अधिक, तहाँ सुख लोगनि पायौ ।।
कालजवन मुचुकुंदहिं सौ, हरि भसम करायौ ।
बहुरि आइ भरमाइ अचल रिपु ताहि जरायौ ।।
जरासिंधुह ह्याँ तै पुनि, निज देस सिधायौ ।
गए द्वारिका स्याम राम, जस ‘सूरज’ गायौ ।। 4163 ।।

Next.png

संबंधित लेख

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                                 अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र    अः